ФУРАЖЕН ЗАВОД 5 Т/Н И СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 3700 Т ЗЪРНО - с.ВЕЛИЧКОВО, общ. ПАЗАРДЖИК

Инвеститор: ЗП Десислава Иванова Маратилова