"ИСАВ-1" ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.002-0082-C01 по проект “Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 2 022 568.00  лв. (1 041 174.18  лв. - европейско и 183 736.62  лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на "ИСАВ-1" ЕООД, посредством закупуването на по-производителни и енергийно ефективни нови машини.

Специфичните цели на проектното предложение са:

  • намаляване на времето за изпълнение на клиентските поръчки и осигуряване на възможност за по-качествено обработване на поръчките;
  • намаляване на разходите за електроенергия на единица продукция;
  • намаляване на времето за технологичен престой, настройване на машините, пускане в експлоатация (загряване) и пр., което повишава производителността, както и способността на предприятието да реагира по-бързо и адекватно на клиентските заявки, а едновременно с това и намаляване на разходите за производство като цяло;
  • допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии

Дата: 23.11.2017 г.