На 25.01.2021 г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ на „ИСАВ-1” ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“, във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1052 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Срок на договора: 3месеца
Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора 150 000.00 лв., от които:

Европейско съфинансиране: 127 500.00лв.

Национално съфинансиране: 22 500.00 лв.