На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ИСАВ-1” ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет:“Закупуване, доставка и монтаж на:

  • хидравлична гилотина - 1 бр;
  • автоматична система за лазерно рязане с винтов маслен компресор - 1 бр;
  • хидравлична абкант преса - 1 бр.
  • четиривалова хидравлична листоогъваща машина - 1 бр.
  • тривалов електромеханичен вал - 1 бр.
  • промишлени колонни бормашини - 3 бр.
  • кран мостов едногредов - 1 бр.
  • трактори за MIG-MAG заваряване - 3 бр., състоящи от 8 обособени позиции.

 
Процедурата се осъществява съгласно договор BG16RFOP002-3.001-0082-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия “, ОП "Иновации и конкурентноспособност".

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).


Краен срок за подаване на оферти: 19.06.2018 г. – 00:00 ч.